Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

Pojmy

 • Spolehlivost – Dependability (Reliability)
 • Pohotovost – Availability
 • Bezporuchovost – Reliability
 • Udržovatelnost – Maintainability
 • Bezpečnost – Safety
 • Zabezpečení – Security
 • Riziko – Risk
 • Nebezpečí – Hazard
 • Porucha – Failure
 • Poruchový stav – Fault

Zkratky

Obecné
 • RAMS – Reliability, Availability, Maintainability and Safety – Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost
 • RAM – Reliability, Availability and Maintainability – Bezporuchovost, pohotovost a udržovatelnost
 • RAMT – Reliability, Availability, Maintainability and Testability – Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a testovatelnost
 • LCC – Life Cycle Costs – Náklady životního cyklu
 • ILS – Integrated Logistics Support – Integrovaná logistická podpora
 • SIL – Safety Integrity Level – Úroveň integrity bezpečnosti
 • IRIS – International Railway Industry Standard – Mezinárodní standard železničního průmyslu
Metody a nástroje
 • PHA – Preliminary Hazard Analysis – Předběžná analýza nebezpečí
 • FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – Analýza způsobů a důsledků poruch
 • FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis – Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch
 • RBD – Reliability Block Diagram – Blokový diagram bezporuchovosti
 • FTA – Fault Tree Analysis – Analýza stromu poruchových stavů
 • O&SHA – Operation and Support Hazard Analysis – Analýza nebezpečí v provozu a při podpoře
 • FRACAS – Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System – Systém podávání zpráv o poruchách, analýzy a opatření k nápravě
Ukazatele
 • MTTF – Mean Time to Failure – Střední doba provozu do poruchy
 • MTBF – Mean Time Between Failures – Střední doba provozu mezi poruchami
 • MTTR – Mean Time to Restoration (Recovery) – Střední doba do obnovy
 • λ – Failure rate – Intenzita poruch
 • FIT – Failures in Time – Počet poruch za 109 hodin
 • FPMH – Failures per Million Hours – Počet poruch za milion hodin
 • FPMK – Failures per Million Kilometres – Počet poruch za milion kilometrů
 • FPMM – Failures per Million Miles – Počet poruch za milion mil
 • A – Availability – Asymptotická pohotovost (pohotovost)
Back to Top