Expert na spolehlivost a bezpečnost produktů

Standardy

EN 60300-1 / IEC 60300-1 / ČSN EN 60300-1
 • Dependability management – Part 1: Guidance for management and application
 • Management spolehlivosti – Část 1: Návod pro management a použití
EN 60300-3-3 / IEC 60300-3-3 / ČSN EN 60300-3-3
 • Dependability management – Part 3-3: Application guide – Life cycle costing
 • Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza nákladů životního cyklu
EN 50126 / IEC 62278 / ČSN EN 50126
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)
IRIS Rev 02.1
 • International Railway Industry Standard
 • Mezinárodní standard železničního průmyslu
STANREC 4174
 • NATO Guidance for Dependability Management
 • NATO pokyny pro řízení spolehlivosti
MIL-HDBK-217F
 • Military Handbook: Reliability Prediction of Electronic Equipment
 • Vojenská příručka: Predikce bezporuchovosti elektronických zařízení
Back to Top